Danh sách Nghệ sĩ tại Dragon Music Festival

Thứ 7, 16 tháng 7 tại Quảng trường Carnival, Hạ Long

International Headliners

Local Artists